กติกา

กฎทั่วๆไป
1. ลูกค้าที่เข้ามาร่วมการเดิมพันกับ VIP2541CLUB จะต้องแน่ใจว่าประเทศของท่าน
ยอมรับการพนันเช่นนี้หรือไม่ และเราจะไม่รับผิดชอบใดๆเลย การร่วมสนุกโดย
ทีมงานจะถือว่าสมาชิกได้รับรู้กฎกติกาของเว็บนั้นๆ โดยสมบูรณ์แล้ว

2. VIP2541 จะรับการเดิมพันจากลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป VIP2541CLUB
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคคลที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ และทางเราสามารถยกเลิก
การเดิมพันของท่านได้

3. การส่งข้อมูลเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ทางเราจึงจะจ่าย
เงินให้

4. VIP2541 ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องเก็บ user และ
รายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญในกรณีที่ลูกค้าไม่แน่ใจ หรือไม่มั่นใจว่าจะโดนแฮ็ค
ข้อมูล ให้รีบแจ้งทาง call center ทันที

5. ลูกค้าจะต้อง check ยอดเงินใน account ตลอดเวลาที่ log-on เข้าสู่ระบบ
ทุกครั้งถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต่อ account VIP2541CLUB ของท่าน

6. VIP2541 ขอสงวนสิทธิ์ิในการปฎิเสธการเดิมพันใดๆ ไม่ต้องมีเหตุผล

7. VIP2541 ขอสงวนสิทธิ์ิในการปิด account ของลูกค้าและ account ของลุกค้า
ได้ตลอดเวลารวมทั้งคืนเงิน account โดยไม่ต้องอธิบายใดๆ

8. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวได้ และการเดิมพันที่เข้ามาในช่วงนั้น
จะถือว่าเป็นโมฆะ

9. VIP2541 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันเวลาใกล้ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าและเงินก็จะถูกคืนไปยัง account ของลูกค้า และเงินเดิมพันที่
ถูกจ่ายออกไป ถ้ามีการผิดพลาดใดๆ VIP2541CLUB ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
รางวัล

10. VIP2541 จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดตัวอุปกรณ์หรือ
การสื่อสารใดๆ ที่ส่งผลต่อการเดิมพัน เมือการเดิมพันนั้นมีการวางเดิมพันไปแล้ว

11. โปรโมชั่นสมาชิกใหม่สงวนสิทธิ ต่อ 1 user ต่อ 1 ip เท่านั้น หากสมาชิกท่านใด
ทำการสมัครเพื่อหวังทำกำไรกับโบนัส ทาง VIP2541 มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิการ
รับโบนัสนั้นๆ การตัดสินของ VIP2541CLUB ถือเป็นที่สุด

12. สมาชิกที่รับโบนัสห้ามทำการแทงสองฝั่ง หากตรวจพบเจอ การตัดสินของ
VIP2541 ถือเป็นที่สุดทุกกรณี

13. ทุกๆ โปรโมชั่นของ VIP2541 ลูกค้าต้องทำการขอโปรโมชั่นนั้นๆ มิฉะนั้นเรา
ขอทำสงวนสิทธิ์ในการให้โปรโมชั่น VIP2541CLUB ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มาตรฐาน
สากลในการรักษาความปลอดภัย และควบคุมการร่วมสนุกผ่านระบบออนไลน์
ขอให้สมาชิกหลีกเลี่ยงพฤติการณ์การร่วมสนุกที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎกติกา
ของ VIP2541 ในทุกกรณี เพราะเราสามารถตรวจทราบได้ และสงวนสิทธิ์ที่จะ
ดำเนินการตามที่เห็นสมควรหากพบเห็นการกระทำดังกล่าว แจ้งถึงสมาชิกที่มี
พฤติกรรมการร่วมสนุกที่ผิดปกติ รวมถึงสมาชิกที่ใช้ User และ Password
ของผู้อื่นในการร่วมสนุก ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Robot) ในการ
วางเดิมพัน VIP2541CLUB มีความจำเป็นต้องล็อค User ของท่านเอาไว้ชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบ และ หากพบว่ามีพฤติการณ์การวางเดิมพันที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำ
ผิดกฎกติกาของเราขอสงวนสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ User ของท่าน ทั้งนี้จะไม่มีผล
กระทบใด ๆ สำหรับท่านสมาชิกที่ปฏิบัติตามกฎของ VIP2541